ලබන්නා වූ නව වසර ඔබ සෑමට සුභම සුභ නව වසරක් වෙවා!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන, සියළු පැතුම් ඉටුවෙන...... සමරන්නා වූ මෙවර සිංහල දෙමළ අළුත් අවුරුද්ද බත බුලතින් සපිරි වාසනාවන්ත  එකසිය විස්සට දෙසිය විස්සක් ආවඩා අයුබෝවේවා...!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන, සියළු පැතුම් ඉටුවෙන…… සමරන්නා වූ මෙවර සිංහල දෙමළ අළුත් අවුරුද්ද බත බුලතින් සපිරි වාසනාවන්ත
එකසිය විස්සට දෙසිය විස්සක් ආවඩා අයුබෝවේවා…!!