ලබන්නා වූ නව වසර ඔබ සෑමට සුභම සුභ නව වසරක් වෙවා!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන, සියළු පැතුම් ඉටුවෙන...... සමරන්නා වූ මෙවර සිංහල දෙමළ අළුත් අවුරුද්ද බත බුලතින් සපිරි වාසනාවන්ත  එකසිය විස්සට දෙසිය විස්සක් ආවඩා අයුබෝවේවා...!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන, සියළු පැතුම් ඉටුවෙන…… සමරන්නා වූ මෙවර සිංහල දෙමළ අළුත් අවුරුද්ද බත බුලතින් සපිරි වාසනාවන්ත
එකසිය විස්සට දෙසිය විස්සක් ආවඩා අයුබෝවේවා…!!

Advertisements

Any feedbacks?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s